Lidé si v tradiční anketě jasně řekli, co je nejvíce trápí a co chtějí přednostně řešit

Když Sdružení Mostečané Mostu (SMM) v roce 2002 poprvé uspořádalo před komunálními volbami anketu mezi občany, tradiční a zkušenostmi ošlehané politické strany neskrývaly úsměv a braly to jako humorný výstřelek nováčka na politickém kolbišti. O pár let později je úsměv přešel, protože tradiční strany pochopily, že anketa je dobrým pomocníkem při zjišťování nálad mezi občany.

Předvolební anketa SMM se proto stala nedílnou součástí přípravy sdružení na volební klání. Z přání a poznámek zapsaných do anketních tiskopisů občany je sestavován volební program SMM – nejprve hlavní body, z něhož sestává volební desatero, po podrobné analýze obsahu vrácených anketních dotazníků se pak vytváří podrobný program.

 VELKÝ ZÁVAZEK

Také letos se anketa konala. Její formuláře jste mohli najít v červnovém vydání měsíčníku Krušnohor jako mimořádnou barevnou přílohu a na webových stránkách SMM (www.mostecane.cz). Jakých výsledků se organizátoři dočkali?

Zpět bylo doručeno 521 odpovědí. „Považujeme to za velký úspěch i projev důvěry občanů vůči Sdružení Mostečané Mostu. Kdyby nám lidé nevěřili, jistě by na anketu v takovém množství nereagovali. Cítíme to jako závazek vůči nim a jejich přání a připomínky jsme zohlednili při sestavování podrobného volebního programu,“ sdělil sekretář sdružení František Ryba.

 ANALÝZA

Na téměř všech anketních lístcích se objevila dvě hlavní témata:

  • zdravotnictví,
  • nepřizpůsobiví a bezpečnost obyvatel.

Tato dvě témata jsou zcela dominantní (jsou obsažena v 90 procentech odevzdaných formulářů).

 ZDRAVOTNICTVÍ

V případě zdravotnictví respondenti kritizují současnou situaci v mostecké nemocnici. Vadí jim velký počet lékařů – cizinců, jejich neschopnost dorozumívat se s pacienty v českém jazyce; špatný přístup personálu k pacientům; lidé poukazují na nedostatečné vybavení nemocnice zdravotnickou technikou, kterou navíc považující za zaostávající, neřku-li přímo zastaralé; ženy by přivítaly vyšetření na mamografu v Mostě, zatím jsou posílány do Chomutova, kde je technika na úrovni doby modernější; respondentům vadí i technický stav budov včetně jejich vzhledu; vyjadřují se k výtahům – rádi by je modernizovali a zvýšili jejich počet, zlepšili čistotu v nich; čistotu by bylo vhodné zlepšit v celé nemocnici; kritizují nedostatečnou kapacitu parkoviště. Respondenti také vyjadřovali obavy z nedostatku míst v LDN a vůbec k perspektivě existence mosteckého zařízení.

 NEPŘIZPŮSOBIVÍ

Respondentům vadí neustále se zvyšující počet nepřizpůsobivých jedinců. Poukazují na soustavné porušování nočního klidu, vyhrocování sousedských vztahů, agresivní chování na veřejných místech. Navrhují, aby město proti nepřizpůsobivým razantně zasahovalo a neustále vyvíjelo tlak na poslance a senátory, aby formou zákonodárné iniciativy přispěli k takové úpravě legislativy, která by bránila nepřizpůsobivým v jejich špatném chování a nutila je pracovat. Respondenti spojovali tuto problematiku i se souvisejícími tématy – zvýšení represe proti uživatelům drog (včetně konzumentů nadměrného množství alkoholu), zneužívání sociálních dávek apod.

 BEZPEČNOST OBČANŮ

Pokud jde o zajištění bezpečnosti občanů, respondenti navrhují zvýšit počet strážníků a frekvenci výkonu služeb pěších hlídek v ulicích.

 KLADNÉ HODNOCENÍ

Respondenti velmi kladně hodnotili čistotu města zajišťovanou technickými službami i organizování veřejně prospěšných prací. Překvapivě pozitivně se vyjadřovali i k napouštění jezera Most jako k novému „přírodnímu“ prvku v krajině, který ji do budoucna může přinést užitek, včetně vylepšení image města Mostu. Sportovně založení lidé chválili snahu o budování sítě cyklostezek ve městě i okolí. Pozitivně byly hodnoceny i možnosti k relaxaci přímo v Mostě (Matylda, Benedikt, Ressl, Šibeník, autodrom, hipodrom, aquadrom, aerodrom, využití školních tělocvičen a hřišť pro sportování dospělých po návratu ze zaměstnání). Rodiče by přivítali větší počet dětských plácků.

 CO JE TŘEBA ZLEPŠIT

Pokud jde o připomínky, pak vedle již zmíněných dvou stěžejních témat (zdravotnictví – nepřizpůsobiví a bezpečnost občanů) se respondenti vyjadřovali k dalším záležitostem (ať jednou či vícekrát). Přinášíme souhrn poznatků z opakovaných připomínek:

  • Propagace: město by mělo více propagovat samo sebe: „zelený Most“ (město není černou dírou), ale i současný Most jako město královské a hornické (s odkazy na původní tradice a na existenci Podkrušnohorského technického muzea).
  • MHD: úpravou jízdních řádů by měl dopravní podnik zajistit možnost přestupů z autobusů a tramvají na odjíždějící vlaky a od přijíždějících vlaků na odjezdy tramvají a autobusů//revizoři by měli provádět kontroly cestujících i večer a v noci//mělo by být více bezbariérových vozů//řidiči by neměli pouštět do vozů MHD osoby špinavé, opilé a zfetované.
  • Doprava: měla by být upravena frekvence světel na přechodu u Prioru (přechod nejde přejít najednou)//je nedostatečná kontrola stání pro invalidy na parkovištích, místa jsou zneužívána zdravými automobilisty//chodník u bloku 518 ve čtvrti Pod Lajsníkem čeká na opravu//ulice Julia Fučíka ve čtvrti Střed je ve špatném stavu, měla by projít celkovou rekonstrukcí//ve čtvrti Výsluní chybí přechod v Albrechtické ulici k chodníku podél České ulice//ve čtvrti Výsluní je nutno opravit chodníky v Albrechtické ulici u zadních vchodů do bloku 630
  • Mezilidské vztahy: na parkovišti U Naftaře (v blízkosti VŠFS) zamezit grilování a scházení partiček mladých za doprovodu hlasitých hudebních produkcí pouštěných přímo z vozů.
  • Ochrana majetku: zajistit pravidelné kontroly sběren odpadových surovin, zastaváren, bazarů.
  • Péče o seniory: zkrátit dlouhé čekací lhůty na vyřízení žádostí o umístění do domovů důchodců//město by mělo zřídit službu orientovanou na péči o staré a opuštěné lidi žijící v běžných bytech (ne v DD)//město by mělo zpropagovat možnosti pečovatelské služby a osobní asistence, chybějí o tom informace.
  • Hendikepovaní: město by mělo věnovat více pozornosti problematice bezbariérovosti (na veřejných prostranstvích).

 DRUŽSTVO

Protože občané dobře vědí, že volební subjekt Sdružení Mostečané Mostu vznikl na půdě SBD Krušnohor, řada respondentů napsala připomínky i k dění uvnitř družstva. Opakovaně bylo voláno po větší informovanosti o dění v domech, což je záležitost výborů družstevních samospráv a výborů společenství vlastníků. Vedení družstva proto výbory SA a SV, které byly kritizovány pro nízkou míru informovanosti obyvatel domů, požádá, aby neprodleně provedly nápravu.

 

2014-09-09 anketa_1 2014-09-09 anketa_2 2014-09-09 anketa_3

 

Text a foto: Petr Prokeš

Klub má nového předsedu

Sdružení Mostečané Mostu má nového předsedu klubu zastupitelů.

Stal se jím Ing. Luboš Pitín.

08 pitin

Volební zpravodaj 2014

volebni zpravodaj

volebni zpravodaj 2

Zastupitelé zvolení pro volební období 2014 – 2018

Zastupitelské dny

Každou první pracovní středu v měsíci vás očekávají zastupitelé ze Sdružení Mostečané Mostu.

Od 1500 do 1700 hodin jeden z nich v kanceláři tiskového mluvčího ve vstupní hale správy SBD Krušnohor (vchod 1), ulice Československé armády 1766, Most vyslechne připomínky a názory kteréhokoliv obyvatele města Mostu.

Zastupitelské dny 2018 - Využijte této příležitosti!

Stanovy sdružení

Stanovy Sdružení Mostečané Mostu k zobrazení zde.

Kontakt

Adresa

tř. Čs. armády 1766
434 01 MOST
Česká republika