Volební program pro období 2014 – 2018

Priority volebního programu Sdružení Mostečané Mostu (SMM), vytvořeného na základě poznatků z vyplněných dotazníků tradiční předvolební ankety a také z připomínek obyvatel města Mostu, jsou:

01

1. BYDLENÍ:

„Bydlení bez nepřizpůsobivých.“
 • Svoz a likvidace komunálního odpadu pro všechny obyvatele města Mostu zdarma.
 • Nulová tolerance vůči nepřizpůsobivým jedincům (tj. osobám, které dlouhodobě nechtějí své jednání přizpůsobit zákonným normám a právním principům občanského soužití).
 • Vyšší zapojení a spolupráce mezi městskou policií a Policií České republiky pro důslednou ochranu bydlení proti nepřizpůsobivým jedincům.
 • Prosazování legislativních změn posilujících práva slušných bydlících a majitelů domů proti nepřizpůsobivým jedincům:
  • lidé v domě musí rozhodovat o tom, kdo s nimi bude v domě bydlet,
  • stanovení počtu metrů čtverečných v bytě na bydlící osobu,
  • příspěvek na bydlení hradit přímo majiteli, respektive správci domu.
 • Podpora individuální bytové výstavby.
 
02

2. DOPRAVA VE MĚSTĚ:

„Vstříc cestujícím.“
 • Městská hromadná doprava pro žáky základních škol a seniory nad 65 let zdarma.
 • Prodloužení platnosti jednopásmové přestupní jízdenky na 45 minut.
 • Stálá optimalizace návaznosti spojů.
 • Zprovoznění komunikací kolem jezera Most, zvláště silnice Most – Mariánské Radčice.
 • Zajištění pravidelné dopravy k areálu Hipodromu Most a její návaznosti na linky sítě MHD.
 • Dobudování a propojení současných cyklotras a cyklokoridorů.
 • Zavedení rozumného integrovaného dopravního systému a jeho nastavení podle potřeb občanů.
 
03

3. SPRÁVA MĚSTA:

„Poctivě a spravedlivě.“
 • Transparentní zadávání veřejných zakázek, jejich zveřejňování na internetu.
 • Iniciování změny legislativy o veřejných zakázkách, aby bylo možno upřednostnit místní podnikatele.
 • Veřejné projednávání důležitých rozhodnutí a záležitostí ovlivňujících život občanů v místě jejich bydliště.
 • Dodržování principu rovnoprávného přístupu k městským částem – Souši, Vtelnu, Čepirohám a Rudolicím.
 • Prosazování zájmů obyvatel Mostu ve společnostech, ve kterých má město zastoupení, zejména v oblasti dodávek tepla do domácností.
 • Vyřizování úřední agendy z domova elektronicky.
 • Kontrola hazardu, aby nedocházelo k rozmachu nelegálních heren, které město nemůže ohlídat.
 
04

4. ZDRAVOTNICTVÍ:

„Kvalitní městská nemocnice.“
 • Získání nemocnice v Mostě pod řízení města. Vrácení kvality zdravotních služeb do jednotlivých oddělení a zajištění oprav budov v areálu nemocnice.
 • Dostavba nového domu pro seniory se speciální péčí v bloku 60.
 • Postavení parkoviště pro 200 vozů u nemocnice.
 • Zachování stomatologické pohotovosti zřízené v nemocnici v Mostě a podpora lékařské pohotovostní služby pro děti i dospělé.
 • Zajištění oprav stávajících domů pro seniory.
 
05

5. SOCIÁLNÍ OBLAST:

„Město pro celou rodinu.“
 • Zřízení nových jeslí se třemi odděleními s denní kapacitou 45 dětí.
 • Vytvoření města bez bariér – města přátelského hendikepovaným.
 • Podpora a rozvíjení aktivit pro zapojení seniorů do života ve městě a spokojené stáří – město přátelské k seniorům.
 • Motivování investorů k vytváření pracovních míst ve městě.
 • Zapojení okresní hospodářské komory, agrární komory a dalších partnerů do podpory zaměstnanosti.
 • Podpora výchovných a preventivních programů pro nepřizpůsobivé.Iniciování změn legislativy v oblastech se sociálními dopady:
  • snížení sociálních dávek,
  • podmínění výplaty dávek nutností vykonávat veřejně prospěšné práce
  • zpřísnění postihu rodičů za nezodpovědný přístup k dětem (toulání se, vandalismus, nevyhovující bytové poměry, záškoláctví apod.)
 
06

6. BEZPEČNOST A PREVENCE:

„Deset strážníků navíc.“
 • Pro větší bezpečnost ve městě navýšit počet strážníků pro pěší hlídky o dalších deset.
 • Zachovat a rozšířit školní dohledovou službu s využitím nezaměstnaných.
 • Dále rozšiřovat městský kamerový systém a modernizovat jej.
 • Zajistit více kontrol na diskotékách a v hernách s cílem chránit děti a mladistvé před drogami.
 • Pořádat odborné přednášky v základních a středních školách v rámci prevence kriminality.
 • Realizovat preventivní projekty pro děti, mládež a seniory.
 
07

7. ŽIVOT VE MĚSTĚ:

„Čisté a upravené město.“
 • Pokračovat v modernizaci chodníků a vozovek ve městě a v budování nových parkovacích míst.
 • Budovat kapacitní parkoviště a podporovat výstavbu komerčních parkovacích domů přímo na sídlištích.
 • Budovat bezpečné přechody pro chodce.
 • Zlepšování podmínek pro třídění odpadu a jeho následné ekologické zpracování, budování dalších polopodzemních kontejnerů.
 • Důsledná kontrola sběren kovů a šrotovišť s cílem zamezit škodám způsobeným sběrači.
 • Oslovovat majitele objektů, pozemků a chodníků na území města, aby se o svůj majetek řádně starali a neovlivňovali negativně život ve městě.
 • Využívání dotací od státu a Evropské unie ke zlepšení životních podmínek na sídlištích.
 • Spolupracovat nadále intenzivně se Stavebním bytovým družstvem Krušnohor.
 • Zřídit v okrajových prostorách města „sídliště“ pro nepřizpůsobivé jedince po vzoru nizozemského Amsterdamu.
 
08

8. KULTURA, SPORT, VOLNÝ ČAS, MLÁDEŽ:

„Oddechový park Šibeník.“
 • Zvelebení a upravení městských parků, vybudování oddechového parku pro celou rodinu na Šibeníku.
 • Upravení prostor mezi domy a postavení 40 dětských plácků.
 • Vybudování nové knihovny jako kulturně-společenského centra.
 • Výrazná podpora stálé divadelní scény.
 • Zachování výrazné podpory kulturního vyžití pro střední generaci a seniory – pravidelných tanečních akcí s živou hudbou, čajů a zábav.
 • Rozšiřování výpravné expozice starého Mostu v městské knihovně.
 • Podpora sportu ve městě, včetně méně známých sportů a sportovních klubů.
 • Podpora kulturních klubů a spolkové činnosti.
 • Zapojení velkých podnikatelských subjektů z regionu do podpory sportu, kultury a dalších společenských aktivit.
 
09

9. ŠKOLSTVÍ:

„Našim dětem kvalitní vzdělání.“
 • Dokončení zateplení základních škol a školek s využitím dotačních titulů.
 • Modernizace budov a vybavenosti základních škol a školek.
 • Podpora dalšího zavádění moderních technologií v oblasti informatiky do škol.
 • Podpora technických a učňovských oborů.
 • Zabránění nesystémovému slučování školských zařízení a jejich zachování pro Most.
 • Podpora rozvoje a činnosti základních uměleckých škol.
 • Podpora vysokého školství na území Mostu, zejména oborů přispívajících k rozvoji města.
 • Podpora dopravní výchovy žáků a studentů.
 • Zapojení velkých partnerů z podnikatelského prostředí působících v regionu do podpory školství.
 
10

10. OŽIVENÍ MOSTU A MOSTECKA:

„Město, na které jsem hrdý.“
 • Zvýšenou propagací zlepšovat povědomí o kvalitě života a životním prostředí v Mostě. Využitím všech moderních komunikačních a informačních kanálů zvyšovat dobré jméno města Mostu a Mostecka.
 • Jezero Most se stane chloubou města, vrátíme zpět život do míst, kde stával starý Most.
 • Realizace projektu MiniMost.
 • Další rozvoj příměstských rekreačních zón – Matylda, Benedikt, okolí děkanského kostela a jezera Most.
 • Vedení majitelů zchátralých a zanedbaných domů a památek k opravě objektů.
 • Vytváření podmínek pro vstup investorů a podpora malého a středního podnikání, rozvoje řemesel a služeb na území města Mostu.
 • Zajištění zkapacitnění silnice Most – Praha, výstavba obchvatu Velemyšlevsi.
 • Dostavba mimoúrovňové křižovatky v městské části Komořany na trase Most – Chomutov.
 • Nastavení podmínek pro těžbu, rekultivaci krajiny a příjmů plynoucích zpět z těžby do regionu – jednání se státem a příslušnými polečnostmi.
 • Rozvoj partnerství v Euroregionu Krušnohoří přínosného pro celý region.
 
Banner - ibenk Banner-Hazard Banner-MiniMost Banner-Strnci Banner-lza

Naše jednička - MUDr. Jan Cee

DSC 0005 

Zastupitelé SMM 2018 - 2022

Zastupitelské dny

Každou první pracovní středu v měsíci vás očekávají zastupitelé ze Sdružení Mostečané Mostu.

Od 1500 do 1700 hodin jeden z nich v kanceláři tiskového mluvčího ve vstupní hale správy SBD Krušnohor (vchod 1), ulice Československé armády 1766, Most vyslechne připomínky a názory kteréhokoliv obyvatele města Mostu.

Zastupitelské dny 2018 - Využijte této příležitosti!

Stanovy sdružení

Stanovy Sdružení Mostečané Mostu k zobrazení zde.

Kontakt

Adresa

tř. Čs. armády 1766
434 01 MOST
Česká republika

Email

info@mostecane.cz