Volební program

Volební program pro období 2014 – 2018

Priority volebního programu Sdružení Mostečané Mostu (SMM), vytvořeného na základě poznatků z vyplněných dotazníků tradiční předvolební ankety a také z připomínek obyvatel města Mostu, jsou:

01

1. BYDLENÍ:

„Bydlení bez nepřizpůsobivých.“
 • Svoz a likvidace komunálního odpadu pro všechny obyvatele města Mostu zdarma.
 • Nulová tolerance vůči nepřizpůsobivým jedincům (tj. osobám, které dlouhodobě nechtějí své jednání přizpůsobit zákonným normám a právním principům občanského soužití).
 • Vyšší zapojení a spolupráce mezi městskou policií a Policií České republiky pro důslednou ochranu bydlení proti nepřizpůsobivým jedincům.
 • Prosazování legislativních změn posilujících práva slušných bydlících a majitelů domů proti nepřizpůsobivým jedincům:
  • lidé v domě musí rozhodovat o tom, kdo s nimi bude v domě bydlet,
  • stanovení počtu metrů čtverečných v bytě na bydlící osobu,
  • příspěvek na bydlení hradit přímo majiteli, respektive správci domu.
 • Podpora individuální bytové výstavby.
 
02

2. DOPRAVA VE MĚSTĚ:

„Vstříc cestujícím.“
 • Městská hromadná doprava pro žáky základních škol a seniory nad 65 let zdarma.
 • Prodloužení platnosti jednopásmové přestupní jízdenky na 45 minut.
 • Stálá optimalizace návaznosti spojů.
 • Zprovoznění komunikací kolem jezera Most, zvláště silnice Most – Mariánské Radčice.
 • Zajištění pravidelné dopravy k areálu Hipodromu Most a její návaznosti na linky sítě MHD.
 • Dobudování a propojení současných cyklotras a cyklokoridorů.
 • Zavedení rozumného integrovaného dopravního systému a jeho nastavení podle potřeb občanů.
 
03

3. SPRÁVA MĚSTA:

„Poctivě a spravedlivě.“
 • Transparentní zadávání veřejných zakázek, jejich zveřejňování na internetu.
 • Iniciování změny legislativy o veřejných zakázkách, aby bylo možno upřednostnit místní podnikatele.
 • Veřejné projednávání důležitých rozhodnutí a záležitostí ovlivňujících život občanů v místě jejich bydliště.
 • Dodržování principu rovnoprávného přístupu k městským částem – Souši, Vtelnu, Čepirohám a Rudolicím.
 • Prosazování zájmů obyvatel Mostu ve společnostech, ve kterých má město zastoupení, zejména v oblasti dodávek tepla do domácností.
 • Vyřizování úřední agendy z domova elektronicky.
 • Kontrola hazardu, aby nedocházelo k rozmachu nelegálních heren, které město nemůže ohlídat.
 
04

4. ZDRAVOTNICTVÍ:

„Kvalitní městská nemocnice.“
 • Získání nemocnice v Mostě pod řízení města. Vrácení kvality zdravotních služeb do jednotlivých oddělení a zajištění oprav budov v areálu nemocnice.
 • Dostavba nového domu pro seniory se speciální péčí v bloku 60.
 • Postavení parkoviště pro 200 vozů u nemocnice.
 • Zachování stomatologické pohotovosti zřízené v nemocnici v Mostě a podpora lékařské pohotovostní služby pro děti i dospělé.
 • Zajištění oprav stávajících domů pro seniory.
 
05

5. SOCIÁLNÍ OBLAST:

„Město pro celou rodinu.“
 • Zřízení nových jeslí se třemi odděleními s denní kapacitou 45 dětí.
 • Vytvoření města bez bariér – města přátelského hendikepovaným.
 • Podpora a rozvíjení aktivit pro zapojení seniorů do života ve městě a spokojené stáří – město přátelské k seniorům.
 • Motivování investorů k vytváření pracovních míst ve městě.
 • Zapojení okresní hospodářské komory, agrární komory a dalších partnerů do podpory zaměstnanosti.
 • Podpora výchovných a preventivních programů pro nepřizpůsobivé.Iniciování změn legislativy v oblastech se sociálními dopady:
  • snížení sociálních dávek,
  • podmínění výplaty dávek nutností vykonávat veřejně prospěšné práce
  • zpřísnění postihu rodičů za nezodpovědný přístup k dětem (toulání se, vandalismus, nevyhovující bytové poměry, záškoláctví apod.)
 
06

6. BEZPEČNOST A PREVENCE:

„Deset strážníků navíc.“
 • Pro větší bezpečnost ve městě navýšit počet strážníků pro pěší hlídky o dalších deset.
 • Zachovat a rozšířit školní dohledovou službu s využitím nezaměstnaných.
 • Dále rozšiřovat městský kamerový systém a modernizovat jej.
 • Zajistit více kontrol na diskotékách a v hernách s cílem chránit děti a mladistvé před drogami.
 • Pořádat odborné přednášky v základních a středních školách v rámci prevence kriminality.
 • Realizovat preventivní projekty pro děti, mládež a seniory.
 
07

7. ŽIVOT VE MĚSTĚ:

„Čisté a upravené město.“
 • Pokračovat v modernizaci chodníků a vozovek ve městě a v budování nových parkovacích míst.
 • Budovat kapacitní parkoviště a podporovat výstavbu komerčních parkovacích domů přímo na sídlištích.
 • Budovat bezpečné přechody pro chodce.
 • Zlepšování podmínek pro třídění odpadu a jeho následné ekologické zpracování, budování dalších polopodzemních kontejnerů.
 • Důsledná kontrola sběren kovů a šrotovišť s cílem zamezit škodám způsobeným sběrači.
 • Oslovovat majitele objektů, pozemků a chodníků na území města, aby se o svůj majetek řádně starali a neovlivňovali negativně život ve městě.
 • Využívání dotací od státu a Evropské unie ke zlepšení životních podmínek na sídlištích.
 • Spolupracovat nadále intenzivně se Stavebním bytovým družstvem Krušnohor.
 • Zřídit v okrajových prostorách města „sídliště“ pro nepřizpůsobivé jedince po vzoru nizozemského Amsterdamu.
 
08

8. KULTURA, SPORT, VOLNÝ ČAS, MLÁDEŽ:

„Oddechový park Šibeník.“
 • Zvelebení a upravení městských parků, vybudování oddechového parku pro celou rodinu na Šibeníku.
 • Upravení prostor mezi domy a postavení 40 dětských plácků.
 • Vybudování nové knihovny jako kulturně-společenského centra.
 • Výrazná podpora stálé divadelní scény.
 • Zachování výrazné podpory kulturního vyžití pro střední generaci a seniory – pravidelných tanečních akcí s živou hudbou, čajů a zábav.
 • Rozšiřování výpravné expozice starého Mostu v městské knihovně.
 • Podpora sportu ve městě, včetně méně známých sportů a sportovních klubů.
 • Podpora kulturních klubů a spolkové činnosti.
 • Zapojení velkých podnikatelských subjektů z regionu do podpory sportu, kultury a dalších společenských aktivit.
 
09

9. ŠKOLSTVÍ:

„Našim dětem kvalitní vzdělání.“
 • Dokončení zateplení základních škol a školek s využitím dotačních titulů.
 • Modernizace budov a vybavenosti základních škol a školek.
 • Podpora dalšího zavádění moderních technologií v oblasti informatiky do škol.
 • Podpora technických a učňovských oborů.
 • Zabránění nesystémovému slučování školských zařízení a jejich zachování pro Most.
 • Podpora rozvoje a činnosti základních uměleckých škol.
 • Podpora vysokého školství na území Mostu, zejména oborů přispívajících k rozvoji města.
 • Podpora dopravní výchovy žáků a studentů.
 • Zapojení velkých partnerů z podnikatelského prostředí působících v regionu do podpory školství.
 
10

10. OŽIVENÍ MOSTU A MOSTECKA:

„Město, na které jsem hrdý.“
 • Zvýšenou propagací zlepšovat povědomí o kvalitě života a životním prostředí v Mostě. Využitím všech moderních komunikačních a informačních kanálů zvyšovat dobré jméno města Mostu a Mostecka.
 • Jezero Most se stane chloubou města, vrátíme zpět život do míst, kde stával starý Most.
 • Realizace projektu MiniMost.
 • Další rozvoj příměstských rekreačních zón – Matylda, Benedikt, okolí děkanského kostela a jezera Most.
 • Vedení majitelů zchátralých a zanedbaných domů a památek k opravě objektů.
 • Vytváření podmínek pro vstup investorů a podpora malého a středního podnikání, rozvoje řemesel a služeb na území města Mostu.
 • Zajištění zkapacitnění silnice Most – Praha, výstavba obchvatu Velemyšlevsi.
 • Dostavba mimoúrovňové křižovatky v městské části Komořany na trase Most – Chomutov.
 • Nastavení podmínek pro těžbu, rekultivaci krajiny a příjmů plynoucích zpět z těžby do regionu – jednání se státem a příslušnými polečnostmi.
 • Rozvoj partnerství v Euroregionu Krušnohoří přínosného pro celý region.
 

Klub má nového předsedu

Sdružení Mostečané Mostu má nového předsedu klubu zastupitelů.

Stal se jím Ing. Luboš Pitín.

08 pitin

Volební zpravodaj 2014

volebni zpravodaj

volebni zpravodaj 2

Zastupitelé zvolení pro volební období 2014 – 2018

Zastupitelské dny

Každou první pracovní středu v měsíci vás očekávají zastupitelé ze Sdružení Mostečané Mostu.

Od 1500 do 1700 hodin jeden z nich v kanceláři tiskového mluvčího ve vstupní hale správy SBD Krušnohor (vchod 1), ulice Československé armády 1766, Most vyslechne připomínky a názory kteréhokoliv obyvatele města Mostu.

Zastupitelské dny 2018 - Využijte této příležitosti!

Stanovy sdružení

Stanovy Sdružení Mostečané Mostu k zobrazení zde.

Kontakt

Adresa

tř. Čs. armády 1766
434 01 MOST
Česká republika