Závěr roku 2015 byl na politickém kolbišti v okresním městě ve znamení rostoucího napětí mezi koalicí a opozicí. Koalice vedená Severočechy Most (SčMo) přijala za nové partnery ČSSD a ODS a zdálo se, jako by se oklepala po prožité krizi a chtěla prokázat sílu. Opozice s nejsilnější volební stranou v podobě Sdružení Mostečané Mostu (SMM) a posílená o hnutí ANO a Komunistickou stranu Čech a Moravy (KSČM) si to ale nenechala líbit.

PO 45 MINUTÁCH KONEC

Listopadové zasedání zastupitelstva se nekonalo, protože se nepodařilo prokázat, že všichni zastupitelé dostali pozvánku na jednání včas – tedy ve lhůtě dostatečné k seznámení se s obsahem materiálů určených k projednání. Byl porušen jednací řád zastupitelstva. Námitku vzneslo Sdružení Mostečané Mostu a hnutí ANO 2011. Ačkoli primátor Jan Paparega (nez. za SčMo) v roli řídícího jednání zpočátku připomínkám oponoval, nechal nakonec vyhlásit přestávku, aby se poradil co a jak dál. Po jejím skončení naprosto nepochopitelně oznámil, že se zasedání zastupitelů neuskuteční. Důvodem byly vzniklé pochybnosti, které předtím odmítal jako neobjektivní. Jednání (spíše dohadování) zastupitelů, které ani oficiálně nezačalo, trvalo 45 minut.

SEDM HODIN NAPĚTÍ

Zato prosincové jednání zastupitelstva trvalo sedm hodin. Nejenže byl do něj zařazen program z neuskutečněného listopadového zasedání, ale bylo zapotřebí schválit rozpočet města Mostu (SMM jej nepodpořilo) a projednat mnoho dalších bodů. Opozice vznášela řadu připomínek. Zastupitelé zvolení za Sdružení Mostečané Mostu se ohrazovali i proti způsobu vedení zasedání. Svůj nesouhlas dali najevo i vydáním tiskového prohlášení. Přinášíme jej v plném znění.

SMM: NESOUHLASÍME S NEDEMOKRATICKÝMI PRAKTIKAMI PRIMÁTORA JANA PAPAREGY

Pro Severočechy Most bylo zasedání Zastupitelstva města Mostu, konané dne 17. prosince 2015, velmi nepříjemné.

Opozice se ptala na to, proč se kupuje osobní vůz pro primátora za milion korun, proč nebyla poskytnuta místa v kontrolním výboru zastupitelstva opozici, proč byli členové vládní koalice jmenováni do představenstev a dozorčích rad společností Technické služby města Most a Sportovní hala Most v rozporu se zákonem, proč si radní Zelenka může pronajímat parkovací místa za 400 Kč na rok a běžným občanům se zdražuje parkování na 9 600 Kč na rok.

Severočeši Most byli upozorněni na to, že je krajně nevhodné, aby do čela městské policie byl jmenován Jaroslav Hrvol, bratr náměstka primátora Marka Hrvola. Při arogantních vystoupeních náměstka Hrvola to šumělo i v řadách jeho spolustraníků. Opozice měla připraveno ještě mnoho dalších nepříjemných otázek:

  • Proč v Technických službách města Mostu bude právní služby poskytovat kancelář Kindl & Partneři (právní kancelář zastupující Severočechy Most) bez výběrového řízení?
  • Proč bude pojištění společnosti Technické služby města Mostu zajišťovat také bez výběrového řízení firma otce primátora Paparegy?
  • Kolik zakázek získal bez výběrového řízení z městského rozpočtu zastupitel za Severočechy Most Ing. Jiří Nedvěd?

Chápeme, že tyto otázky a situace byly pro vládní koalici velmi nepříjemné. Krajně nedemokratické reakce primátora Paparegy však nikdo nečekal. Při projednávání nejdůležitějšího materiálu v roce – a to rozpočtu města – byla nedemokraticky ukončena diskuse. Vrcholem potom bylo nevyhlášení přestávky pro poradu poslaneckého klubu, kterou žádala opozice.

Protože se zdaleka nejedná o první nedemokratický krok provedený primátorem Paparegou, považujeme za nutné se vůči takovému chování vymezit. Nezměrná arogance, nerespektování jakýchkoli demokratických principů, strach z jednání s více lidmi – to jsou hlavní povahové vlastnosti „politika“ a šéfa uskupení Severočeši Most, radního Jiřího Zelenky.

Je smutné, že podobné postupy a principy začal již po roce vládnutí používat i primátor Paparega. Vyzýváme jej proto, aby zanechal dalších nedemokratických kroků, které do mosteckého zastupitelstva vnesl podnikatel Zelenka.

Klub zastupitelů zvolených za Sdružení Mostečané Mostu

REAKCE PRIMÁTORA NA TISKOVÉ PROHLÁŠENÍ SMM

Pokud se týká nákupu vozu, nejedná se o vůz pro primátora, jak je záměrně interpretováno, ale pro osobní vůz pro vedení města, který je využíván i pro potřeby úředníků magistrátu. Ačkoliv je v jiných městech běžnou praxí, že starosta či primátor mají k dispozici služební vůz i pro osobní účely, ve městě Most tomu tak není.

K požadavku týkajícímu se zastoupení opozice v kontrolním výboru jsem na zasedání zastupitelstva sděloval, že stávající složení je výsledkem koaliční dohody, kdy jedno ze tří míst tohoto orgánu je navíc obsazeno opoziční stranou KSČM, nicméně jsem nevyloučil, že je možné se k jeho složení vrátit.

Ke jmenování osob do představenstev a dozorčích rad společností, ve kterých má město Most majetkovou účast, jsem se již vyjadřoval. Jsem toho názoru, že jsme postupovali správně. Výklad Ministerstva vnitra ČR není právně závazný, jak MV ČR samo uvádí. Jeho stanovisko jsme ovšem neignorovali a akceptovali jsme jím navržený postup jako doporučující. Přijde mi úsměvné, že SMM tento postup napadá, když má samo „máslo na hlavě“. Před několika lety byl totiž stejným postupem odvolán z funkce jednatele společnosti Městské divadlo v Mostě, s. r. o., PhDr. Václav Hofmann. Tento akt proběhl rovněž bez projednání a to ani dodatečného zastupitelstvem. Ptám se tedy, kde je ten rozdíl? Tehdy považovalo vládnoucí SMM takový postup za správný, ale kdy už není u moci, tomu takto již není?

Ing. Jaroslav Hrvol byl do čela městské policie navržen, protože jej koalice považuje za odborníka, který svou práci zvládá velmi dobře, kdy funkci ředitele fakticky vykonával od okamžiku rezignace Ing. Jiřího Hincáka, který byl dříve řízením městské policie pověřen.

Jsem toho názoru, že při jednání zastupitelstva dne 17. prosince 2015 byl všem zastupitelům poskytnut dostatečný časový prostor k vyjádření a necítím to, že bych postupoval či reagoval na podněty opozičních zastupitelů nedemokraticky. Diskuse k návrhu rozpočtu města Mostu na rok 2016 byla ukončena po hlasování v souladu s jednacím řádem. Mohu se omluvit pouze za to, že jsem nevyhlásil přestávku na žádost zastupitelského klubu ANO 2011. To jsem také již při zasedání učinil. Po šestihodinovém jednání plném obstrukcí jsem si neuvědomil, že tento klub o přestávku dosud nežádal a měl jsem za to, že je nutné postupoval dle jednacího řádu a tedy nechat o druhé žádosti na přestávku pro poradu klubu hlasovat. Plně respektuji demokratické principy této společnosti a nevyhýbám se společnému jednání. Zvažuji rovněž právní kroky v podobě žaloby na ochranu osobnosti v návaznosti na obvinění z nedemokratičnosti.

Jan PAPAREGA
primátor statutárního města Mostu

Poznámka redakce webu: Ač se snaží prohlášení Jana Paparegy tvářit tak, jako kdyby úplně odpovědělo na všechny otázky položené primátorovi zastupitelským klubem SSM a klub by je v dobré víře takto přijal (tedy jako úplně zodpovězené), přece jen na jednu otázku zcela chybí odpověď. Otázka zní: Proč si radní Zelenka může pronajímat parkovací místa za 400 Kč na rok a běžným občanům se zdražuje parkování na 9 600 Kč na rok? Odpověď? Žádná. Pan primátor otázku v ne příliš dlouhém textu zřejmě přehlédl, což u člověka s právním vzděláním by se nemělo stát, nebo odpovědět nechce. Pokud platí druhá varianta, pan primátor jistě zná důvody toho, proč nechce odpovědět. A co na to jeho svědomí?

REAKCE SMM NA VYJÁDŘENÍ PRIMÁTORA

Reagovat na reakci nebývá šťastné. Začíná to totiž mít punc nekonečné diskuse a lidi to většinou nudí. Přesto ale musíme zareagovat alespoň na jedno hloupé tvrzení pana primátora Paparegy, který reagoval v Homéru na prohlášení Sdružení Mostečané Mostu. Jan Paparega tvrdí, že nechápe proč opoziční SMM kritizuje nezákonně zvolené orgány v Technických službách města Mostu (nebyly schváleny zastupitelstvem, ale pouze radou města), když má samo „máslo na hlavě", protože stejným způsobem měla rada města řízená SMM odvolat Václava Hofmanna z orgánu Městského divadla v Mostě. Zarážející je to, že si PRÁVNÍK Paparega není schopen ověřit pár základních právních faktů o odvolání Václava Hofmanna. Jaký důvod má Paparegova lež? A nyní tedy fakta:

Zastupitelstvo města Mostu dne 26. května 2005:

  1. rozhodlo o založení společnosti s ručením omezeným Městské divadlo v Mostě, spol. s r. o., ke dni 1. července 2005 s majetkovou účastí města ve výši 51 %, tj. podílem ve výši 102 000 Kč dle společenské smlouvy.
  2. Do první dozorčí rady společnosti navrhlo jako zástupce města Mostu Mgr. Pavla Weisse.
  3. Schválilo předložený návrh společenské smlouvy o založení společností a peněžitý vklad města ve výši 102 000 Kč.

Ve společenské smlouvě jsou uvedení další dva společníci, a to PhDr. Václav Hofmann s podílem 38 procent (76 000 Kč) a Občanské sdružení Pontanus s podílem 11 procent (22 000 Kč).

Smlouva zároveň určuje jako jednatele PhDr. Václava Hofmanna, nikoliv však se souhlasem Zastupitelstva města Mostu, tedy na základě jeho majetkového podílu ve společnosti. Dozorčí rada byla ve složení Mgr. Pavel Weiss (schváleno zastupitelstvem), Mgr. Marian Heres a Jan Syrový.

V roce 2009 došlo ke změně zakladatelské listiny, která ustanovila, že společnost má dva jednatele a druhým jednatelem byl Zastupitelstvem města Mostu navržen jako zástupce města MgA. Jiří Rumpík.

Závěr: Město mělo po celou dobu ve společnosti pouze dva zástupce – jednoho v dozorčí radě (Weiss/Kurcin) a jako druhého jednatele Jiřího Rumpíka, všechny schválené zastupitelstvem města podle zákona o obcích. Václav Hofmann nikdy nebyl v divadle zástupcem města, a proto nebylo nutné jeho odvolání projednávat na zasedání zastupitelstva. Rada města Mostu pouze při výkonu práv města v této společnosti pověřila Mgr. Kamila Novotného, aby na valné hromadě společnosti navrhl odvolání Václava Hofmanna z funkce jednatele. Dne 14. prosince 2011 došlo k vymazání podílu Václava Hofmanna ve společnosti a k navýšení podílu města na 178 000 Kč, protože Václav Hofmann svůj podíl prodal městu.

Ing. Luboš PITÍN
Sdružení Mostečané Mostu

Poznámka redakce webu: Sdělení je jasné – Václav Hofmann nikdy nebyl v divadle zástupcem města, a proto nebylo nutné jeho odvolání projednávat na zasedání zastupitelstva.

Sdružení Mostečané Mostu tedy žádné „máslo na hlavě“ nemá. Otázkou je, kdo ho v tuto chvíli na hlavě opravdu má. Dovtípí se?

 

Připravil: Petr PROKEŠ

Banner - ibenk Banner-Hazard Banner-MiniMost Banner-Strnci Banner-lza

Naše jednička - MUDr. Jan Cee

DSC 0005 

Zastupitelé SMM 2018 - 2022

Zastupitelské dny

Každou první pracovní středu v měsíci vás očekávají zastupitelé ze Sdružení Mostečané Mostu.

Od 1500 do 1700 hodin jeden z nich v kanceláři tiskového mluvčího ve vstupní hale správy SBD Krušnohor (vchod 1), ulice Československé armády 1766, Most vyslechne připomínky a názory kteréhokoliv obyvatele města Mostu.

Zastupitelské dny 2018 - Využijte této příležitosti!

Stanovy sdružení

Stanovy Sdružení Mostečané Mostu k zobrazení zde.

Kontakt

Adresa

tř. Čs. armády 1766
434 01 MOST
Česká republika

Email

info@mostecane.cz